Zásady ochrany osobných údajov | ASASA Kozmetický salón | 10% EXTRA ZĽAVA pre našich členov. Zásady ochrany osobných údajov | ASASA Kozmetický salón | 10% EXTRA ZĽAVA pre našich členov.
Menu Zavrieť

Politika ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov návštevníkov webovej stránky ASASA.EU

Ďakujeme za váš záujem o nás!

Prehliadanie internetovej stránky ASASA.EU je možné bez poskytnutia akýchkoľvek osobných údajov ako meno, identifikačné číslo, emailová adresa a osobitné kategórie osobných údajov.

Akékoľvek spracúvanie osobných údajov fyzických osôb však musí zodpovedať všeobecnému nariadeniu o ochrane údajov[1], ktoré platí od 25.th 2018, ako aj na osobitné predpisy na ochranu údajov bulharskej legislatívy, ktoré sa vzťahujú na Trading and web systems Ltd.

Cieľom tohto dokumentu je oboznámiť návštevníkov našej webovej stránky s našimi zásadami ochrany osobných údajov. Okrem toho sú dotknuté osoby prostredníctvom tohto vyhlásenia informované o svojich právach. Spoločnosť Trading and web systems Ltd ako prevádzkovateľ zaviedla technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie čo najkompletnejšej ochrany osobných údajov. Internetové aplikácie však môžu mať v zásade bezpečnostné chyby, takže nemožno zaručiť absolútnu ochranu.

Tieto zásady ochrany osobných údajov sú založené na terminológii použitej vo všeobecnom nariadení o ochrane údajov (GDPR). Zásady ochrany osobných údajov musia byť jasné a zrozumiteľné pre širokú verejnosť. V súvislosti s tým druhým by ste sa pred prečítaním Zásad mohli oboznámiť s použitou terminológiou.

 

Meno a kontaktné údaje prevádzkovateľa osobných údajov

Prevádzkovateľom v zmysle GDPR je:

Trading and web systems Ltd, UIC 203364491, je spoločnosť registrovaná podľa obchodného práva Bulharskej republiky so sídlom a adresou vedenia: Námestie Nikola Vaptsarov 2; Bansko; emailová adresa: info@asasa.eu; telefón: +359 888 113 113

 

Funkcionality webovej stránky ASASA.EU

Zoznam cookpoužíva webová stránka

Aby ste mohli používať našu webovú stránku, cookje potrebné nainštalovať. Cooksú malé textové súbory uložené na pevnom disku vášho počítača počas obmedzeného časového obdobia, ktoré nám pomáhajú personalizovať naše služby. Cookies are also used for website traffic analysis and anonymous demographic profiling and thus, better understand our customer’s needs and interests and help serve better or provide related information. We also use the information obtained through cookies to analyze websites browsed by the user, searches, improve our marketing and promotional proposals, display advertising or promotions, banners of interest to visitors, customize the content and presentation of our website.

Ak chcete, môžete svoj prehliadač nakonfigurovať tak, aby bol pri prijímaní upozornený cooka odmietnuť ich použitie cookje na vašom pevnom disku. Ďalšie informácie nájdete v pokynoch a príručkách vo vašom prehliadači.

Zoznam cookroky:

Nákupný košík: Obsahuje základné informácie o kúpe
Propagačný produkt: obsahuje položky súvisiace s košíkom
ponuka: označuje, či je produkt zakúpený ako bleskový produkt
Kód kupónu: obsahuje informácie o použitom poukaze
adresa: obsahuje customer’s address
Názov: obsahuje customer’s name
Email obsahuje customer’s e-mail
Telefón/mobil: obsahuje customer’s phone/mobile number
Jazyk: obsahuje customer’s language
Prihlásenie: identifikuje používateľa ako platného
3rd strana cookroky: Facebook, Google, Instagram, Paypal, Revolut

Užívateľ je informovaný o tom, že pri registrácii môže súhlasiť s odberom pravidelného newsletteru, ktorý mu bude zasielaný na uvedený e-mail.

Vaše osobné údaje používame na vybavenie vašich objednávok

Odkazy na internetové stránky

Na stránke thescents.ch môžu byť umiestnené hypertextové odkazy, prostredníctvom ktorých sa návštevníci webu thescents.ch môžu pripojiť na iné internetové stránky. Spoločnosť Trading and web systems Ltd vám musí pripomenúť, že sledovaním takýchto hypertextových odkazov sa návštevník prenesie priamo na stránky tretích strán, ktoré uplatňujú svoje vlastné zásady ochrany osobných údajov. Trading and web systems Ltd nezodpovedá za zásady ochrany osobných údajov takýchto internetových stránok a informácií (vrátane osobných údajov), ktoré zhromažďujú. Vzhľadom na to spoločnosť Trading and web systems Ltd dôrazne odporúča návštevníkom svojich webových stránok, aby sa oboznámili s politikou ochrany osobných údajov takýchto internetových stránok.

Zber všeobecných údajov a informácií

Pri návšteve ASASA.EU webová stránka zhromažďuje informácie iba z vášho prehliadača, ktoré sú nevyhnutné na to, aby sme vám mohli technicky zobraziť našu webovú stránku, a to:

  • používané typy a verzie prehliadačov; • operačný systém používaný pristupujúcim systémom; • webová stránka, z ktorej sa na našu webovú stránku dostane prístupový systém (tzv. referreri); • podstránky; • dátum a čas prístupu na internetovú stránku; • adresa internetového protokolu (IP adresa); • poskytovateľ internetových služieb pristupujúceho systému a • iné podobné údaje a informácie, ktoré môžu byť použité v prípade útokov na naše systémy informačných technológií.

Po vašej návšteve našej webovej stránky sú takéto všeobecné údaje a informácie uložené v registračných log súboroch servera, oddelene od všetkých osobných údajov, ktoré ste poskytli (napríklad odoslaním e-mailu). Po uchovávaní takýchto všeobecných údajov a informácií web thescents.ch nevyvodzuje žiadne závery o totožnosti dotknutej osoby. Tieto informácie sa uchovávajú výlučne s cieľom zvýšiť ochranu webovej stránky a bezpečnosti údajov a pomôcť pri presadzovaní práva v prípade kybernetického útoku.

 

Kategórie údajov, účel spracúvania a právny základ spracúvania

Zodpovedná strana sa zaoberá nasledujúcimi kategóriami používateľských údajov:

Kontaktné údaje: meno, poštová adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo.

Predvoľby: informácie, ktoré používateľ poskytuje o svojich preferenciách, napríklad typ produktov zakúpených používateľom.

Používanie webovej stránky a komunikácia: ako používate našu webovú stránku a informácie zhromaždené používaním cookktoré môžete konzultovať v našom Cookies Politika... Isté cookmôže ovplyvniť súkromie používateľa tým, že umožní prepojenie obsahu s určitými osobnými údajmi vrátane osobných záujmov a preferencií.

Zodpovedná strana nakladá výlučne s osobnými údajmi poskytnutými Používateľom a nezaoberá sa osobitnými kategóriami osobných údajov. Hlavným účelom, pre ktorý spracúvame informácie o Používateľovi, je poskytovanie služieb, ktoré Používateľ výslovne požaduje (marketing a ponuky týkajúce sa parfumérie, krásy a kozmetických produktov).

Zodpovedná strana spracúva údaje používateľa na nasledujúce účely:

  1. Poskytovanie služieb výslovne požadovaných Používateľom, ako aj správa platieb a objednávok;
  2. Poskytovať podporné a asistenčné služby Používateľom, upozorňovať na problémy so službou alebo účtom (napr. obnoviť heslo, nahlásiť nesprávne správanie av prípade potreby nahlásiť pozastavenie alebo zrušenie účtu Používateľa);
  3. Obchodné, prevádzkové a štatistické činnosti. Na základe tohto profilu sa nebudú robiť žiadne automatické rozhodnutia.
  4. Poradenstvo a zasielanie newsletterov a iných obchodných oznámení e-mailom na zodpovednú osobu a poskytovanie parfumérskych, kozmetických kozmetických a kaderníckych služieb. Používateľ môže kedykoľvek vyjadriť svoj nesúhlas s prijímaním tohto bulletinu. Užívateľ výslovne súhlasí s prijímaním týchto e-mailových správ, hoci sa môže odhlásiť (i) z odkazu uvedeného v akejkoľvek e-mailovej komunikácii, (ii) zaslaním e-mailu na adresu info@chescents,ch. viesť k vymazaniu určitých nekomerčných komunikácií, ako sú správy týkajúce sa vášho účtu.

Právnym základom pre spracovanie údajov Používateľov Zodpovednou stranou je súhlas Používateľa (článok 6.1 a) RGPD). V alternaZodpovedná strana môže spracúvať údaje Používateľa na základe právneho základu oprávneného záujmu na účely priameho marketingu.

Poskytnutie osobných údajov Používateľom je dobrovoľné, avšak je zmluvnou podmienkou, aby Používateľ mohol nakupovať produkty predávané Zodpovednou stranou. Odmietnutie Používateľa tak Zodpovednej strane znemožní poskytovanie určitých služieb Používateľovi.

Používateľ môže súhlas kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracovania založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

Zodpovedná strana vždy požiada o súhlas a informuje Používateľa pred použitím jeho údajov na iný účel, ako je ten, ktorý je popísaný v týchto Zásadách ochrany osobných údajov.

Adresy osobných údajov

Zodpovedná strana oznámi osobné údaje Používateľa nasledujúcim príjemcom, s čím Používateľ výslovne súhlasí:

  1. Anonymne, poskytovateľom reklamy a programovania na zdieľanie štatistík;
  2. Spracovateľom údajov, ktorí poskytujú určité služby pre prevádzkovateľa údajov (reklama, administratívne účtovníctvo atď.).

Doba uchovávania údajov

Poskytnuté osobné údaje budú uchovávané po dobu neurčitú, pokiaľ o ich vymazanie nepožiada Užívateľ.

Termín uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutej osoby len po dobu, ktorá je nevyhnutná na splnenie účelu spracúvania, nie však kratšiu, ako vyžaduje platná bulharská a/alebo európska legislatíva uchovávania.

Kritériom na určenie doby uchovávania osobných údajov je príslušná zákonom stanovená doba uchovávania, a to aj na účely zabezpečenia schopnosti regulačných orgánov vykonávať svoju právomoc, a zákonná premlčacia lehota súvisiaca s účelom spracúvania. Všeobecnou zásadou spoločnosti je uchovávať osobné údaje po dobu nie dlhšiu ako 10 rokov, počnúc rokom nasledujúcim po roku uzavretia vzťahu, v súvislosti s ktorým boli osobné údaje zhromaždené a pokiaľ neexistuje iný dôvod na spracúvanie údaje. Po uplynutí uvedenej doby sa príslušné údaje bežne zablokujú alebo vymažú, pokiaľ už nie sú potrebné.

Automatizované rozhodovanie

Ako zodpovedná spoločnosť nevyužívame automatizované rozhodovanie ani profilovanie.

Práva dotknutých osôb

Právo na prístup k informáciám:Máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či, ako a na aké účely spracúvame vaše osobné údaje a aké údaje, ako aj získať ich kópiu.

Právo na opravu:V prípade, že spracovávame vaše neúplné/nepresné osobné údaje, máte právo na to, aby sme od nás bez zbytočného odkladu opravili alebo doplnili, ak tieto zodpovedajú vyššie uvedeným účelom spracovania.

Právo na výmaz:Máte právo získať od nás vymazanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, ak:

– už nie sú potrebné vo vzťahu k účelom, na ktoré sa spracúvali; alebo

– odvoláte svoj súhlas, na ktorom je spracovanie založené, a neexistuje žiadny iný právny základ pre spracovanie; alebo

- vznesiete námietku proti spracovaniu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracovanie alebo namietate proti spracovaniu na účely priameho marketingu; alebo

– osobné údaje boli spracované nezákonne; alebo

– osobné údaje sa musia vymazať, aby sa splnila zákonná povinnosť, ktorá sa na prevádzkovateľa vzťahuje; alebo

– osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti pre deti.

Prosím, majte na pamäti, že môžu existovať dôvody na to, aby sa vymazanie nevykonalo okamžite, vzhľadom na zákonnú požiadavku na uchovávanie takýchto údajov.

Právo na obmedzenie spracovania: Máte právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, ak platí jedna z nasledujúcich podmienok:

– popierate presnosť osobných údajov – na obdobie, ktoré nám umožňuje overiť ich presnosť;

- spracovanie je protizákonné, ale Vy si neželáte vymazanie osobných údajov, ale žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia;

– osobné údaje už nepotrebujeme (na konkrétne účely), ale požadujete ich vy na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;

– you have objected to processing of such data (as stipulated below) pending the verification whether the legitimate grounds of the controller override those of your own.

Právo na prenosnosť údajov: Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste poskytli ASASA.EU, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby tomu prevádzkovateľ, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, bránil, ak:

– spracovanie je založené na súhlase alebo na zmluve; a

– spracovanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Právo namietať: V prípade, že spracúvame osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, kde sme ako základ pre to stanovili naše oprávnené záujmy a/alebo plnenie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme, vrátane profilovania z týchto dôvodov, môžete proti takémuto spracúvaniu namietať.

Právo nebyť predmetom rozhodnutia založeného výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, ktorá má pre vás právne účinky alebo sa vás podobne významne dotýka, pokiaľ:

– je nevyhnutný na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi vami a nami; alebo

– je povolený právom Európskej únie alebo členského štátu, ktorému podliehame, a ktoré tiež stanovuje vhodné opatrenia na ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby; alebo

– je založená na výslovnom súhlase dotknutej osoby.

Právo odvolať súhlas, kedy je spracúvanie založené na súhlase, kedykoľvek bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu a účinný súdny prostriedok nápravy voči prevádzkovateľovi alebo spracovateľovi: V prípade, že ste believe that we are in breach of the Bulgarian or European legislation, we kindly ask you to contact us to clarify the situation and allow us to take immediate measures. In all cases and without being obliged to notify us under the previous sentence, you have the right to lodge a complaint with a supervisory authority in the Member State of your habitual residence, place of work or place of the alleged infringement. In Bulgaria this supervisory authority is the Commission for Personal Data Protection, address: Sofia 1592, 2 Prof. Tsvetan Lazarov (www.cpdp.bg).

Máte právo na účinný súdny prostriedok nápravy, ak sa domnievate, že došlo k porušeniu vašich práv na ochranu vašich osobných údajov v dôsledku nezákonného spracovania vašich osobných údajov z našej strany.

Máte nárok na stanovené práva bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne opravné prostriedky, ktoré môžete mať podľa platných právnych predpisov.

Prevádzkovateľ posúdi každú žiadosť, ktorá je mu adresovaná, na účely uplatnenia vyššie uvedených práv, posúdi jej právnu opodstatnenosť a oprávnenosť, v súvislosti s ktorou si ju prevádzkovateľ bude alebo nebude namýšľať, a odpovie dotknutej osobe do 1 mesiaca od prijatia žiadosti, pokiaľ neexistuje dôvod na predĺženie uvedenej lehoty, najviac však o ďalšie 2 mesiace, o čom bude dotknutá osoba informovaná.

Zmeny Zásad ochrany osobných údajov

Trading and web systems Ltd sa bude snažiť zlepšiť a aktualizovať svoje Zásady ochrany osobných údajov v súlade s právnymi požiadavkami a osvedčenými postupmi. V tejto súvislosti môžeme v prípade potreby zmeniť tieto Zásady. Všetky zmeny budú zverejnené na tejto internetovej stránke a vstúpia do platnosti ich zverejnením. V súvislosti s tým odporúčame návštevníkom našej internetovej stránky pravidelne kontrolovať zverejnené Zásady.

Definícia

V tejto politike používame nasledujúcu terminológiu:

Osobné údaje

Osobné údaje znamenajú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor alebo na jeden či viacero faktorov špecifických pre fyzické, fyziologické, genetická, mentálna, ekonomická, kultúrna alebo sociálna identita tejto fyzickej osoby.

Dotknutá osoba

Dotknutá osoba je každá identifikovaná alebo identifikovateľná fyzická osoba, ktorej osobné údaje spracúva prevádzkovateľ, zodpovedná za spracúvanie.

spracovanie
Spracovaním sa rozumie akákoľvek operácia alebo súbor operácií, ktoré sa vykonávajú s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, či už automatizovanými prostriedkami alebo nie, ako je zhromažďovanie, zaznamenávanie, organizovanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prispôsobovanie alebo zmena, vyhľadávanie, konzultovanie, používanie, zverejnenie prenosom, šírením alebo iným sprístupnením, zosúladením alebo kombináciou, obmedzením, vymazaním alebo zničením

Obmedzenie spracovania

Obmedzením spracúvania sa rozumie označenie uchovávaných osobných údajov s cieľom obmedziť ich spracúvanie v budúcnosti.

profilovanie
Profilovanie je akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov spočívajúca v použití osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby, najmä na analýzu alebo predpovedanie aspektov týkajúcich sa výkonu tejto fyzickej osoby v práci, ekonomickej situácie, zdravia, osobných preferencií. , záujmy, spoľahlivosť, správanie, umiestnenie alebo pohyby.

kontrolór
Prevádzkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určuje účely a prostriedky spracúvania osobných údajov; ak sú účely a prostriedky takéhoto spracovania určené právom Únie alebo členského štátu, prevádzkovateľa alebo konkrétne kritériá jeho vymenovania môžu byť stanovené v práve Únie alebo členského štátu.

Spracovateľ osobných údajov

Spracovateľ znamená fyzickú alebo právnickú osobu, orgán verejnej moci, agentúru alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.

príjemcu
Príjemcom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorému sú osobné údaje poskytnuté, či už ide o tretiu stranu alebo nie. Orgány verejnej moci, ktoré môžu prijímať osobné údaje v rámci konkrétneho vyšetrovania v súlade s právom Únie alebo členského štátu, sa však nepovažujú za príjemcov; spracúvanie týchto údajov týmito orgánmi verejnej moci musí byť v súlade s platnými pravidlami ochrany údajov podľa účelov spracúvania.

Tretia strana

Treťou stranou sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo orgán iný ako dotknutá osoba, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ a osoby, ktoré sú na základe priameho poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa oprávnené spracúvať osobné údaje.

Súhlas dotknutej osoby

Súhlas dotknutej osoby je akýkoľvek slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby, ktorým formou vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu vyjadruje súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. .

[1] Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/ 46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).