Podmienky | ASASA Kozmetický salón | 10% EXTRA ZĽAVA pre našich členov. Podmienky | ASASA Kozmetický salón | 10% EXTRA ZĽAVA pre našich členov.
Menu Zavrieť

Podmienky

Všeobecné podmienky používania ASASA.EU

Definícia
Poskytované služby
Registrácia a identifikácia
Poriadok
Ako zadať objednávku
Darčeky s nákupom
Cena objednávky
Problémy s vykonaním objednávky
Spôsoby platby
Cena objednávky
Zrušenie objednávky a vrátenie tovaru
Záruky a reklamácie
Práva duševného vlastníctva
Ukončenie a zrušenie zmluvy
Doprava
Neplatné klauzuly
Regulačné orgány
spory

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi Trading a web systems sro, ďalej len ASASA.EU na jednej strane a Používateľmi webových stránok a služieb umiestnených na Stránke, ďalej len „používatelia“ na strane druhej.

Trading and web systems Ltd, UIC 203364491, je spoločnosť registrovaná podľa obchodného práva Bulharskej republiky so sídlom a adresou vedenia: Námestie Nikola Vaptsarov 2; Bansko; emailová adresa: info@asasa.eu; telefón: +359 888 113 113

Pred použitím informácií a komerčných služieb ponúkaných na Stránke, ďalej len „Služby“, si prosím dôkladne prečítajte tieto Všeobecné obchodné podmienky. Prezeraním Stránky každý Používateľ automaticky súhlasí s dodržiavaním popísaných podmienok below.

Tento dokument obsahuje informácie o činnostiach ASASA.EU a Všeobecnými podmienkami používania služieb, ktoré poskytuje ASASA.EU reguláciou vzťahov medzi nami a každým našim používateľom. Potvrdenie Všeobecných obchodných podmienok je povinnou a nutnou podmienkou uzatvorenia zmluvy medzi Používateľom a „asasa.eu"

Užívateľ akceptovaním Všeobecných obchodných podmienok súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov na základe zmluvy uzatvorenej medzi ním a „asasa.eu“. Takýmito údajmi môžu byť mená, telefónne čísla, adresa a e-mail.

 

II. DEFINÍCIE

Na účely týchto všeobecných obchodných podmienok by sa nasledujúce podmienky mali chápať takto:

Webstránka – https://asasa.eu a všetky jeho podstránky.

Užívateľ – je každá fyzická osoba, ktorá nadobúda tovar alebo používa služby, ktoré nie sú určené na komerčnú alebo výkon povolania, a každá fyzická osoba, ktorá ako zmluvná strana podľa tohto zákona koná mimo svojej obchodnej alebo profesionálnej činnosti.

Všeobecné obchodné podmienky – nasledujúce Všeobecné obchodné podmienky, ktoré zahŕňajú podmienky používania, zásady ochrany osobných údajov, cookie, pravidlá registrácie a doručovania, dobrovoľné riešenia sporov, zrieknutie sa zmluvy a formuláre na výmenu a mnoho ďalších právne relevantných informácií dostupných na stránke.
Osobné údaje – akékoľvek informácie o jednotlivcovi, ktoré odhaľujú jeho fyzickú, psychickú, duševnú, rodinnú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu
Tovar – hnuteľný hmotný majetok, okrem vecí predávaných na základe výkonu rozhodnutia alebo iných opatrení zákonom povolených orgánov, ako aj vecí opustených alebo zhabaných v prospech štátu, ktoré štátne orgány oznámili na predaj.

Kúpno-predajná zmluva – zmluva, na základe ktorej podnikateľ prevedie alebo sa zaviaže previesť vlastnícke právo k tovaru na spotrebiteľa, ktorému spotrebiteľ zaplatí alebo sa zaviaže zaplatiť cenu za tovar, vrátane zmlúv, ktorých predmetom je tovar aj služba.

Postup pre an alternariešenie spotrebiteľských sporov – postup pri mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov, ktorý spĺňa náležitosti osobitného zákona alebo osobitnej dohody medzi účastníkmi právneho vzťahu, vykonávaný orgánom alternariešenie sporov (arbitráž, mediátor alebo iní)

III. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Článok 1: Na Stránke majú Používatelia možnosť uzavrieť zmluvu o kúpe a predaji a o dodávke tovaru ponúkaného spoločnosťou ASASA.EU

IV. REGISTRÁCIA A IDENTIFIKÁCIA

ASASA.EU identifikuje užívateľov stránky uložením log súborov na serveri stránky a na IP adrese užívateľa.

ASASA.EU má právo zhromažďovať a používať informácie o Používateľoch na základe a na účely zmluvy s Používateľom, podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok. Informácie, podľa ktorých možno osobu identifikovať, môžu zahŕňať mená, telefón, adresu, e-mail, ako aj akékoľvek ďalšie informácie, ktoré osoba dobrovoľne poskytne pri registrácii. Informácie zahŕňajú akékoľvek ďalšie informácie, ktoré Používatelia zadávajú, používajú alebo poskytujú pri používaní Služieb poskytovaných spoločnosťou ASASA.EU

Na stránke sa môžu zaregistrovať iba osoby staršie ako 16 rokov. Pri registrácii osoba označí zaškrtávacie políčko, ktoré deklaruje, že má minimálne 16 rokov. ASASA.EU dbá na náležitú starostlivosť a zodpovedá za ochranu informácií o Užívateľovi, s ktorými sa dozvedel pri príležitosti registrácie, s výnimkou prípadov vyššej moci a náhodnej udalosti alebo zlomyseľného konania tretích osôb. V registračnom formulári vyplnenom Používateľom pri registrácii, ASASA.EU označuje povinný alebo dobrovoľný charakter poskytnutia údajov a dôsledky odmietnutia ich poskytnutia.
"asasa.eu” môže sprístupniť osobné údaje tretím osobám len v prípadoch ustanovených zákonom a za okolností ustanovených zákonom alebo po výslovnom súhlase Používateľov. Používateľ sa môže zaregistrovať vyplnením príslušného elektronického registračného formulára dostupného v reálnom čase (online) na stránke ASASA.EU Internetovej stránke, aby ste súhlasili so Všeobecnými obchodnými podmienkami.
Kliknutím na virtuálne tlačidlo s textom „Registrácia“ alebo iným podobným textom, ktorý má silu písomného potvrdenia Všeobecných obchodných podmienok, urobí Používateľ elektronické vyhlásenie v zmysle Zákona o elektronickom podpise, ktorým prehlasuje, že je oboznámený. so Všeobecnými obchodnými podmienkami, akceptuje ich a zaväzuje sa ich dodržiavať.

ASASA.EU môže na svojom serveri ukladať do log súborov, IP adresu Používateľa, ako aj akékoľvek ďalšie informácie potrebné na jeho identifikáciu a reprodukciu jeho elektronického vyhlásenia o akceptovaní Všeobecných obchodných podmienok v prípade súdneho sporu. Text Všeobecných obchodných podmienok je dostupný na internetovej stránke ASASA.EU takým spôsobom, ktorý umožňuje jeho uchovávanie a reprodukciu.
Pri vyplňovaní prihlášky na registráciu je Užívateľ povinný uviesť úplné a správne údaje týkajúce sa totožnosti (u fyzických osôb), právneho postavenia (u právnických osôb) a ďalšie údaje, ktoré vyžaduje elektronický formulár ASASA.EUa tiež ich aktualizovať do 7 dní po ich zmene.
Používateľ vyhlasuje, že súhlasí s poskytnutím požadovaných osobných údajov, a tým zabezpečí správnosť, úplnosť a presnosť údajov poskytnutých pri registrácii a v prípade zmeny ich bude včas aktualizovať. V prípade uvedenia nesprávnych údajov, ASASA.EU má právo okamžite a bez upozornenia ukončiť alebo pozastaviť poskytovanie služieb a vedenie registrácie Užívateľa.
Pri registrácii dostane Používateľ jedinečné používateľské meno, ktorým môže byť aj ním zadaný e-mail a heslo pre prístup k Službám dostupným prostredníctvom webovej stránky „asasa.eu“. Používateľ môže spravovať svoj profil na Stránke. Prostredníctvom svojho účtu môže Používateľ:

Pre zobrazenie histórie uskutočnených objednávok
Na sledovanie stavu objednávky
Zmeniť a doplniť ním zaregistrované adresy

Používateľské meno, s ktorým sa Používateľ zaregistruje, mu nedáva žiadne iné práva, ako sú výslovne uvedené vo Všeobecných podmienkach. Matrikár v postavení zástupcu právnickej osoby je povinný uviesť svoje celé meno a adresu, resp. názov právnickej osoby, ktorú zastupuje.

Užívateľ je povinný postarať sa a vykonať všetky potrebné opatrenia, ktoré sú primerane potrebné na ochranu svojho hesla, ako aj neprezradiť svoje heslo tretím osobám a bezodkladne oznámiť ASASA.EU v prípade nezákonného prístupu, ako aj v prípade pravdepodobnosti a podozrenia z takéhoto. Nesie zodpovednosť a riziko za ochranu svojho hesla, ako aj za všetky úkony vykonané ním alebo treťou osobou pomocou jeho hesla.

V. ROZKAZ

Používatelia používajú rozhranie webovej stránky spoločnosti ASASA.EU na podpisovanie zmlúv o predaji tovarov a služieb, ktoré ponúka ASASA.EU. V prípade nedostupnosti produktu, ASASA.EU si vyhradzuje právo objednávku odmietnuť.

Používatelia nemôžu požadovať viac ako 3 jednotky toho istého produktu v jednej objednávke. Po výbere jedného alebo viacerých tovarov ponúkaných na internetovej stránke o ASASA.EU Užívateľ si ich musí pridať do svojho zoznamu tovaru na nákup. Je potrebné, aby Užívateľ uviedol údaje pre doručenie a zvolil si spôsob a čas úhrady ceny, následne potvrdí objednávku cez rozhranie Stránky.

Pri zadávaní objednávky dostane Užívateľ e-mailom potvrdenie o prijatí jeho objednávky. ASASA.EU má právo odmietnuť podpísanie zmluvy s nesprávnym Používateľom. ASASA.EU má právo považovať Používateľa za nesprávne v prípadoch, keď:

Dochádza k nedodržiavaniu Všeobecných obchodných podmienok zo strany Používateľa
Nesprávny, arogantný alebo hrubý postoj k zástupcom ASASA.EU bola založená
Systematické (tri alebo viackrát) zneužívanie zo strany Používateľa ASASA.EU boli zriadené

VII. AKO OBJEDNAŤ

Objednávky sú na stránke prijímané 24 hodín denne, 7 dní v týždni, vrátane víkendov a štátnych sviatkov. Pre vygenerovanie objednávky cez stránku nie je potrebné registrovať užívateľský profil. Objednávku produktu (produktov) špecifikovaného používateľom je možné vykonať niekoľkými spôsobmi:

-objednať cez stránku – objednávku môžete zadať cez stránku, ak použijete tlačidlo „Pridať do košíka“, ktoré sa nachádza vedľa každého dostupného produktu. Toto tlačidlo pridá vybraný produkt do nákupného košíka, po ktorom má Užívateľ možnosť pridať doňho ďalšie produkty alebo pokračovať v dokončovaní objednávky. Užívateľ má po dokončení objednávky možnosť prezrieť si produkty, ktoré sa rozhodol kúpiť, ich ceny a konečnú sumu, ktorú je potrebné zaplatiť, ako aj využiť dodatočnú zľavu, ak má zľavový kupón alebo iný propagačný kód. Užívateľ môže dokončiť objednávku s už zaregistrovaným užívateľským profilom, zaregistrovať si nový účet alebo len vyplniť požadované údaje pre platiteľa a príjemcu zásielky: mená, e-mail, telefónne číslo, adresu a spôsob platby. Po dokončení objednávky a odoslaní bude na uvedený e-mail zaslané potvrdenie zadaných údajov. O každej fáze spracovania objednávky (potvrdenie dostupnosti, odoslanie a pod.) bude Užívateľ informovaný e-mailom alebo telefonicky, nakoľko stav aktuálnych a predchádzajúcich objednávok môže Užívateľ sledovať zo svojho profilu v ASASA.EU ak by nejaký použil. Objednávky a dopyty od customery spracúvajú prevádzkovatelia ASASA.EU v pracovnom čase.

Všetky obrázky a popisy produktov na Stránke sú informatívne, informatívne a môžu sa zmeniť. ASASA.EU nezodpovedá za továrenské balenie produktov (napr., ale nielen – nedostatok celulózy, hologramové nálepky a všetky ostatné zmeny na obale alebo jeho dizajne vykonané výrobcom), ako aj zmeny vône, ktorú výrobcovia periodicky vykonávajú roky. Všetky ceny vrátane akciových sú platné do ich zmeny do ASASA.EU alebo príslušným výrobcom, alebo je produkt stiahnutý z predaja, alebo vypredaný. Takéto zmeny sa prejavia na Stránke. Zľavy nie je možné kombinovať a sčítavať.

VIII. DARČEKY K NÁKUPU

Podľa výhradného uváženia a beloning len do ASASA.EU k objednávke je možné pridať darček. Darček ku každej jednotlivej objednávke sa môže líšiť v závislosti od aktuálnych akcií. ASASA.EU si vyhradzuje právo na zmeny a úpravy ponúkaných darčekov.

IX. OBJEDNÁVKA CENA

Ceny ponúkaného tovaru sú ceny uvedené na internetovej stránke spoločnosti ASASA.EU v čase zadania objednávky. Ceny tovaru sú vrátane DPH v prípadoch, kedy sa počíta s jej účtovaním. ASASA.EU si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez upozornenia zmeniť ceny tovaru ponúkaného na Stránke, pričom tieto zmeny nebudú mať vplyv na už uskutočnené objednávky. Zmena ceny je pre Užívateľov platná od momentu jej oznámenia na stránke ASASA.EU.

ASASA.EU môže poskytovať zľavy na ponúkaný tovar na Stránke, v súlade s bulharskou legislatívou a pravidlami, stanovenými ASASA.EU. Pravidlá vzťahujúce sa na takéto zľavy sú dostupné na mieste, kde je zľava zobrazená. Zľavy môžu byť poskytované rôznou formou (napr. akcie, vernostné zľavy, poskytované individuálne, náhodne, alebo ako výsledok účasti v súťaži resp. custoďalší prieskum). Rôzne druhy zliav nie je možné kombinovať pri objednávke a kúpe toho istého produktu

X. PROBLÉMY S VYKONÁVANÍM OBJEDNÁVKY

Vykonanie vašej objednávky môže byť znemožnené z niektorého z nasledujúcich dôvodov:

Jeden alebo všetok objednaný tovar nie je dostupný – v takom prípade Vás budeme čo najskôr kontaktovať
Používateľ do svojho nákupného košíka pridal viac ako 10 jednotiek z produktu.
Používateľ neuskutočnil žiadnu platbu (meškanie platby).
Užívateľ uviedol nesprávnu alebo neúplnú dodaciu adresu
Chýbajúce aktuálne telefónne číslo pre kontakt s Používateľom
Technický problém

V prípade problémov s dodaním z našej viny budú všetky dodatočné náklady na odoslanie alebo prijatie tovaru na náklady ASASA.EU. Vo všetkých ostatných prípadoch bude následné odoslanie zásielky na náklady Užívateľa.

Keď Používateľ vráti produkt s právom na vrátenie zaplatenej sumy, cena podliehajúca vráteniu sa zníži o hodnotu zľavy uplatnenej na produkt a vráti sa len skutočne zaplatená suma.

XI. SPÔSOBY PLATBY

1) Užívateľ môže zaplatiť cenu objednaného tovaru. Platba na stránke je možná nasledujúcimi spôsobmi:

Platba cez virtuálny POS terminál (kartou). Ak chcete uskutočniť platbu bankovou kartou, musíte dodržať nasledujúce podmienky:
Banková karta by mala podporovať možnosť vykonávať transakcie kartou na internete

Pri platbe bankovou kartou (kreditnou alebo debetnou)

Otvorí sa platobná stránka banky, ktorá obsluhuje Spoločnosť
Na platobnej stránke by mal Užívateľ zadať údaje o karte, prostredníctvom ktorej uskutoční platbu

*Pri platbe bankovou kartou musí mať používateľ na pamäti nasledovné:

– Po dokončení objednávky tovaru z internetového obchodu Používateľ potvrdzuje, že je oprávneným používateľom použitej karty, teda že je oprávneným držiteľom karty na základe zmluvy s bankou, ktorá ju vydala, resp. je výslovne oprávnený oprávneným držiteľom karty používať kartu.

– Všetci držitelia kreditných/debetných kariet podliehajú overeniu a autorizácii vydavateľom príslušnej karty – v prípade, že vydavateľ odmietne schváliť platbu ceny objednaného tovaru, iniciovaný Spoločnosti, táto nebola vyrobený a položka I, čl. 6.7 vyššie.

– Mena transakcie pri platbe kartou je EUR.

XII. ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY A VRÁTENIE TOVARU

Používateľ má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu, bez zaplatenia náhrady alebo sankcie do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru Používateľom alebo treťou osobou v mene Používateľa. Aby mohol Užívateľ využiť svoje právo podľa tohto bodu, musí to jednoznačne oznámiť ASASA.EU svojho právneho rozhodnutia odstúpiť od zmluvy, individualizovať tovar, ktorý chce vrátiť, poskytnutím všetkých údajov o objednávke a doručení, okrem iného vrátane: obsahu a hodnoty objednávky, údajov o osobe, ktorá objednávku, údaje o osobe, ktorá zásielku prevzala a dátum doručenia.

ASASA.EU zverejňuje na svojom webovom sídle formulár na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy. Na využitie práva na odstúpenie od zmluvy ASASA.EU poskytuje Užívateľovi možnosť vyplniť a odoslať elektronicky prostredníctvom webovej stránky štandardný formulár na odstúpenie od zmluvy alebo inú jednoznačnú žiadosť. V týchto prípadoch ASASA.EU bezodkladne zašle Užívateľovi potvrdenie o prijatí jeho odmietnutia na trvanlivom nosiči.

V súlade s ustanovením § 55 zákona o ochrane spotrebiteľa (CPL) je spotrebiteľ povinný uchovávať prevzatý tovar, jeho kvalitu a bezpečnosť až do okamihu jeho vrátenia ASASA.EU ako prijaté. Tovar je Užívateľ povinný vrátiť na vlastné náklady spolu s pokladničným dokladom a faktúrou a odovzdať ho ASASA.EU alebo poverenej osobe ASASA.EU do 16 dní odo dňa, kedy Užívateľ využil svoje právo odstúpiť od zmluvy. Pri vrátení musí byť tovar v pôvodnom obale, bez stôp používania alebo skreslenia obchodu (napr. roztrhnutý obal, celulóza, odstránená labels, chýbajúce diely a pod.) a musia byť priložené všetky sprievodné dokumenty – pokladničný blok a/alebo faktúra, záručný list, návod na použitie a pod. Pri vrátení tovaru je užívateľ povinný vrátiť všetky darčeky, ktoré dostal s objednaným tovarom, v prípade, že bude zaslaný ASASA.EU. Reklamácia poškodených dodávok sa uplatňuje pri prevzatí zásielky a za prítomnosti kuriéra, ako je uvedené v poznámke v nákladnom liste a vyplnenom vyhlásení o zistení v dvoch vyhotoveniach. Výpis zistení je povinný pre platnosť škôd a nedostatkov, na ktoré sa vzťahuje poistenie. The customer, alebo príjemca zásielky, je povinný vyžiadať si kópiu protokolu a kópiu následne priložiť pri vypĺňaní žiadosti o vrátenie. ASASA.EU má právo podľa vlastného uváženia odložiť vrátenie peňazí do vrátenia tovaru alebo do predloženia dôkazu o odoslaní tovaru späť, podľa toho, ktorá z týchto dvoch udalostí nastane skôr.

V prípade, že si Užívateľ nesplní svoje povinnosti vrátiť tovar vo vyššie uvedenej lehote, bez upozornenia ASASA.EU pre akékoľvek omeškanie a bez uvedenia riadneho dôvodu sa má za to, že svoje vyhlásenie o uplatnení odstúpenia od zmluvy stiahol.
V súvislosti s plnením zmluvy ASASA.EU vznikli náklady a Užívateľ odstupuje od zmluvy, ASASA.EU má právo zadržať príslušnú sumu na vzniknuté náklady alebo požadovať ich úhradu.
2) Spotrebiteľ nemá právo na odstúpenie od zmluvy, ak jej predmetom sú:

Na dodanie tovaru vyrobeného na objednávku spotrebiteľa alebo podľa jeho individuálnych požiadaviek
Na dodanie zapečateného tovaru, ktorý je po dodaní rozpečatený a/alebo odskúšaný a nie je možné ho vrátiť z dôvodu hygieny alebo ochrany zdravia, ASASA.EU vráti Užívateľovi cenu, ktorú zaplatil za vrátený tovar. Náklady na dopravu pri vrátení tovaru z Customer k ASASA.EU sú na náklady Užívateľa.

V prípade, že tovar prevzatý používateľom nezodpovedá vlastnostiam uvedeným na stránke internetového obchodu, nie je používateľom žiadnym spôsobom používaný a nemá poškodený vonkajší továrenský obal, náklady na vrátenie tovaru sú na náklady z ASASA.EU, V tomto prípade Custonám musí tovar zaslať späť prostredníctvom kuriérskej spoločnosti s uvedením príjemcu spoločnosti Trading and web systems Ltd podľa osobitnej zmluvy.

Pri žiadosti o vrátenie tovaru (zodpovedajúceho vlastnostiam uvedeným na stránke internetového obchodu) je doprava na náklady Užívateľa. ASASA.EU vráti v plnej výške hodnotu zaplatenú Spotrebiteľom za vrátený tovar na kreditnú/debetnú kartu Spotrebiteľa, ktorou bol tovar zaplatený, najneskôr však do 14 dní odo dňa, keď Spotrebiteľ využil svoje právo na odstúpenie od zmluvy podľa článku 55. CPL.

Okrem práva na odstúpenie od zmluvy, Customer má tiež nárok na zákonnú záruku 2 roky na súlad tovaru s kúpnou zmluvou, garantovanú spoločnosťou CPL.

XIII. ZÁRUKY A REKLAMÁCIE

Spotrebiteľ má právo reklamovať akýkoľvek nesúlad tovaru s dohodnutým/objednaným tovarom, keď po dodaní zistí nezrovnalosti s kúpnou zmluvou. ASASA.EU nezodpovedá za rozdiel vo farbách, ktorý je spôsobený prirodzenými rozdielmi v reprodukcii farieb z rôznych modelov monitorov. Ku každému tovaru, na ktorý sa vzťahuje záručný servis, sú priložené potrebné doklady s údajmi o záručnej dobe (podľa bulharskej legislatívy), podmienkach a mieste záručného servisu.

Spotrebiteľ nemôže namietať súlad spotrebiteľského tovaru so zmluvou o jeho predaji, ak pri uzatváraní zmluvy o nesúlade vedel alebo nemohol vedieť.

Spotrebiteľ má právo uplatniť reklamáciu na tovar bez ohľadu na to, či na tovar poskytol záruku výrobca alebo obchodník. Pri uspokojení reklamácie výmenou výrobku za iný, zodpovedajúci dohodnutému, ASASA.EU zachováva pôvodné záručné podmienky spotrebiteľa.
Spotrebiteľ môže pri uplatnení reklamácie tovaru požadovať vrátenie zaplatenej sumy, výmenu tovaru za iný zodpovedajúci dohodnutej cene alebo odpočet z ceny.
Reklamácia sa podáva písomne ​​na uvedený e-mail alebo poštou na adresu Spoločnosti. ASASA.EU prezentuje na svojej webovej stránke prístup k formuláru sťažnosti. Reklamačný formulár je možné vyplniť aj na adrese obchodníka. Právo výberu miesta pre vybavenie reklamácie belv plnej miere spotrebiteľovi.

Custoby mal poskytnúť jasné, úplné a jednoznačné informácie o prípade v písomnej forme a v zákonom stanovenej lehote na podanie sťažnosti na e-mailovú adresu: info@asasa.eu

Užívateľ pri uplatnení reklamácie uvedie predmet reklamácie, preferovaný spôsob vybavenia reklamácie, respektíve výšku reklamovanej sumy a adresu, telefónne číslo a e-mail na kontakt. V záujme čo najskoršieho vyriešenia prípadu je žiaduce priložiť aj fotografický materiál (iba ak sa prípad týka konkrétneho produktu(-ov) Po preštudovaní a spracovaní prípadu Customer dostane písomnú odpoveď na e-mailovú adresu, z ktorej bola reklamácia uplatnená (ASASA.EU nezodpovedá za žiadne problémy mimo našej kontroly prijatia správy v zákonnej lehote.

Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný priložiť aj doklady, na ktorých sa reklamácia zakladá, a to:

Potvrdenie alebo faktúra za nákup; ako aj protokoly, úkony alebo iné dokumenty preukazujúce nesúlad tovaru s dohodnutým; iné doklady preukazujúce dôvod a výšku nároku.

(5) Reklamáciu spotrebného tovaru možno uplatniť do dvoch rokov od dodania tovaru, najneskôr však do dvoch mesiacov od zistenia nesúladu s dohodnutým. Lehota prestáva plynúť v čase, ktorý je potrebný na opravu spotrebného tovaru alebo na dosiahnutie dohody medzi predávajúcim a spotrebiteľom o vyriešení sporu

(6) Ak ASASA.EU poskytla na tovar obchodnú záruku a doba záruky je dlhšia ako lehoty na uplatnenie reklamácie podľa odseku 5, reklamáciu možno uplatniť do uplynutia obchodnej záruky.

Podanie reklamácie nie je prekážkou uplatnenia reklamácie.

(7) ASASA.EU vedie register sťažností. Na ním uvedený e-mail je Užívateľovi zaslaný doklad, v ktorom je uvedené číslo reklamácie z evidencie a druh tovaru. Kedy "asasa.eu“ vyhovie reklamácii, vydá o tom akt, ktorý je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach a jedno vyhotovenie musí poskytnúť Užívateľovi.

(8) ASASA.EU v prípade oprávnenej reklamácie doručí tovar v súlade s kúpnou zmluvou do jedného mesiaca od podania reklamácie Užívateľom.

Ak nedôjde k oprave tovaru po uplynutí lehoty podľa predchádzajúceho odseku, má Spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy a vrátiť mu zaplatenú sumu alebo požadovať zníženie ceny spotrebného tovaru podľa čl. 114 CPL.

Prinesenie spotrebného tovaru v súlade s kúpnou zmluvou je pre Užívateľa bezplatné. Nedlží náklady za odoslanie spotrebného tovaru ani za materiál a prácu spojenú s jeho opravou a netrpí výraznými nepríjemnosťami.

(9) V prípade nesúladu spotrebného tovaru s kúpnou zmluvou a ak spotrebiteľ nie je spokojný s riešením reklamácie, má právo zvoliť si jednu z nasledujúcich možností:

zrušenie zmluvy a vrátenie ním zaplatenej sumy; Zníženie ceny.

Spotrebiteľ si nemôže uplatniť nárok na vrátenie peňazí alebo zníženie ceny tovaru, ak sa obchodník dohodne na výmene spotrebného tovaru za nový alebo na oprave tovaru do jedného mesiaca od uplatnenia reklamácie spotrebiteľom.

Žiadosti o zrušenie zmluvy a vrátenie zaplatenej sumy spotrebiteľom je obchodník povinný vyhovieť, keď po vybavení troch sťažností spotrebiteľa opravou toho istého výrobku v záručnej dobe dôjde k následnému neúspechu. súlad tovaru s kúpnou zmluvou.

Spotrebiteľ sa nemôže domáhať zrušenia zmluvy, ak je nesúlad spotrebného tovaru so zmluvou zanedbateľný.

XIV. PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

(1) Práva duševného vlastníctva ku všetkým materiálom a zdrojom umiestneným na webovej stránke spoločnosti ASASA.EU (vrátane dostupných databáz) podliehajú ochrane podľa zákona o autorských právach a súvisiacich právach, belong to ASASA.EU alebo príslušnej označenej osobe, ktorá previedla užívacie právo ASASA.EU a nemožno ich použiť v rozpore s platnou legislatívou.

Pri kopírovaní alebo reprodukovaní informácií mimo povoleného rozsahu, ako aj pri akomkoľvek inom porušení práv duševného vlastníctva nad zdrojmi ASASA.EU,ASASA.EU má právo požadovať náhradu za priame a nepriame škody v plnej výške.

Ak nie je výslovne dohodnuté, používateľ nesmie reprodukovať, upravovať, mazať, publikovať, distribuovať a inak zverejňovať informačné zdroje zverejnené na webovej stránke ASASA.EU.

(2)asasa.eu” sa zaväzuje dbať na to, aby Užívateľovi bola zabezpečená možnosť bežného prístupu k poskytovaným službám. “asasa.eu” si vyhradzuje právo pozastaviť prístup k poskytovaným službám. “asasa.eu” má právo, nie však povinnosť, podľa vlastného uváženia vymazať informačné zdroje a materiály zverejnené na jej webovom sídle.

XV. UKONČENIE A ZRUŠENIE ZMLUVY

ASASA.EU má právo podľa vlastného uváženia bez upozornenia jednostranne ukončiť zmluvu, ak zistí, že poskytované služby sú využívané v rozpore s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, právnymi predpismi Bulharskej republiky a/alebo všeobecne uznávanými morálnymi normami. Okrem prípadov uvedených v týchto Všeobecných obchodných podmienkach zmluva medzi zmluvnými stranami zaniká ukončením činnosti ASASA.EU alebo ukončenie údržby jej webovej stránky.

Okrem vyššie uvedených prípadov môže ktorákoľvek zmluvná strana vypovedať túto zmluvu v prípade neplnenia s týždennou výpovednou lehotou druhej zmluvnej strane.

Písomná forma zmluvy sa považuje za splnenú odoslaním e-mailu, stlačením elektronického tlačidla na stránke s obsahom, ktorý vyplní alebo vyberie Používateľ alebo označením v poli (zaškrtávacom políčku) na Webovej stránke a pod. podobné, pokiaľ je vyhlásenie technicky zaznamenané spôsobom, ktorý umožňuje jeho reprodukciu.

XVI. DORUČENIE

Všetky objednávky nad 100 EUR doručujeme s doručením ZDARMA.

Ceny dopravy sú kalkulované pre všetky objednávky do 100 EUR.

Doručenie objednaného tovaru sa uskutočňuje kuriérom na pobočku alebo dodaciu adresu uvedenú používateľom na území krajín, do ktorých ASASA.EU dodáva. Doručenie je na náklady Používateľa, pokiaľ nie je na Stránke uvedené inak

Pred odoslaním objednaného tovaru ASASA.EU má právo kontaktovať Užívateľa na ním uvedenom telefónnom čísle za účelom upresnenia detailov objednávky a/alebo doručenia.

ASASA.EU nezodpovedá za nesplnenie objednávky v prípadoch, keď Užívateľ uviedol nesprávne, neúplné a/alebo nepresné osobné údaje, vrátane toho, keď uviedol neúplnú, nepresnú alebo vymyslenú adresu alebo telefónne číslo.

Štandardná dodacia lehota je od 2 do 7 pracovných dní pre objednávky uskutočnené do 11:00 hod. Za výnimočných okolností, ASASA.EU si vyhradzuje právo predĺžiť dodaciu lehotu bezodkladným informovaním Užívateľa. Dodacia lehota sa zvyčajne predlžuje počas sviatočných období ako sú Vianoce alebo Veľká noc, pre ktoré ASASA.EU nie je povinná dodatočne informovať Spotrebiteľa.

Do momentu prevzatia tovaru Spotrebiteľom je za tovar a sprievodné dokumenty zodpovedný odosielateľ ako vlastník tovaru.

XVII. NEPLATNÉ klauzuly

Obe zmluvné strany vyhlasujú, že v prípade, že sa niektorý z bodov týchto všeobecných obchodných podmienok ukáže ako neplatný, nespôsobí to neplatnosť celej zmluvy ani jej ostatných častí. Neplatnú klauzulu nahradia kogentné normy zákona alebo zaužívanej praxe.

XVIII. REGULAČNÉ ORGÁNY

Orgány regulujúce činnosť o ASASA.EU sú Komisia pre ochranu spotrebiteľa /CPC/ a Komisia pre ochranu osobných údajov (CPDP), s týmito súradnicami:

CZK: • Webová stránka: https://kzp.bg/kontakti ; telefón: +359 700 111 22 email: info@kzp.bg adresa: 1 Vrabcha Street, poschodie 3,4, 5 a XNUMX, Sofia, Bulharsko

O CPDP: • Webová stránka: https://www.cpdp.bg/en/index.php?p=pages&aid=5 telefón: +359 2 / 91-53-518 email: kzld@cpdp.bg adresa: 2 Prof. TsvetanLazarov Blvd., Sofia 1592

XIX. SPORY

Spotrebitelia môžu využiť Európsku platformu riešenia sporov online (ODR), ktorá je k dispozícii na adrese / http://ec.europa.eu/odr / – portál s jednotným prístupom, ktorý spotrebiteľom a obchodníkom z EÚ umožňuje urovnávať spory medzi nimi. .

Alternariešenie sporov (ADR) medzi spotrebiteľmi a obchodníkmi je mimosúdne zmierovacie konanie na dobrovoľnom základe.

Spoločné zmierovacie komisie pomáhajú pri dosahovaní dohody medzi spotrebiteľmi a obchodníkmi v sporoch týkajúcich sa zmlúv o predaji tovaru a poskytovaní služieb.

Spoločné zmierovacie komisie sú menované na regionálnej úrovni a sú príslušné riešiť spory medzi nimi ASASA.EU a každý používateľ je Všeobecnou zmierovacou komisiou pri Komisii pre ochranu spotrebiteľov so sídlom v Sofii a oblasťou pôsobenia na území Sofie, okresu Sofia, okresu Kyustendil a okresu Pernik.

Konsolidovaný zoznam uznaných subjektov ARS členských štátov Európskej únie nájdete na https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show

Spory, ktoré nemožno vyriešiť iným spôsobom, sú postúpené na riešenie príslušnému bulharskému súdu.